تخته نرد کله شیر سلطان جنگل

کله شیر سلطان جنگل
کله دو شیر در روبروی هم قرار گرفته
لبه آن حاشیه سیاه و سفید
لبه بیرونی دارای حاشیه سیاه و سفید
طرح داخل تخته نرد گره از چوب ریشه گردو

کله شیر سلطان جنگل
کله دو شیر در روبروی هم قرار گرفته
لبه آن حاشیه سیاه و سفید
لبه بیرونی دارای حاشیه سیاه و سفید
طرح داخل تخته نرد گره از چوب ریشه گردو