تخته نرد کله پلنگ

تخته نرد کله پلنگ

طرح داخل تخته نرد گره از چوب ریشه گردو و دارای طرح ابرو باد می باشد
در صورت تمرکز بر روی گره ها شکل های دیگری در آن قابل رویت می باشد.