تخته نرد تمام گره هشت ضلعی (3)

نازک کاری شباب کردستانی