تخته نرد، بازی عیار مردان و زنان زیرک و باهوش است. ما با سابقه‌ای بیش از ۷۰ سال کار تخصصی در ساخت بهترین تختە نردهای جهان افتخار داریم کە محصولی در شأن شما تولید کنیم.
ما در ساخت تختە نرد سنندج، قدیمی ترین خانوادە‌ای هستیم کە شغل پدربزرگ‌مان را حفظ کردیم و راە ایشان را با همان رمز و رازهای خودشان ادامە میدهیم.
چە افتخاری بزرگتر از این کە ما بە چهار قارە دنیا تختە نرد صادر کردە ایم

برخی از مراحل ساخت تخته نرد

دسته‌بندی تخته‌ نرد ها