اگر قصد خرید تخته نردی را دارید که یک عمر در خانه شما بماند حتما یک تخته نرد درجه یک بخرید. در تخته نرد درجه یک از چوب گردو و سایر چوب های مرغوب دیگر استفاده شده است و جمع بندی این تخته نرد به لحاظ استاندارد بودن دارای نمره عالی می باشد. در تخته نرد درجه یک شما صاحب تخته نردی خواهید بود که از چوب های خاص با گره های خاص و یا منبت و معرق کاری قابل توجهی در آن کار شده است. تخته نرد درجه یک تخته نردی است

دیدگاه خود را ثبت کنید